Pohled Mladá Boleslav

Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o. p. s.

Web:
www.detskysluch.cz, idetskysluch.cz
E-mail:
detskysluch@detskysluch.cz
Telefon:
235 517 313, 251 510 744
Adresa:
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Cílová skupina:

Rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením.

Poskytované služby:

Raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství.

Dětské centrum Klaudiánovy nemocnice

Web:
www.klaudianovanemocnice.cz
E-mail:
helena.tomanova@onmb.cz
Telefon:
326 733 100, 731 542 872
Adresa:
Gellnerova 565, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti ve věku 0-3 roky (v odůvodněných případech až ve věku 5let), matky s dětmi.

Poskytované služby:

Dětské centrum pro děti do 3 let věku.

Luma MB, z. s.

Web:
www.luma-mb.cz
E-mail:
luma@luma-mb.cz
Telefon:
774 607 840, 777 107 950, 777 107 953, 777 107 951
Adresa:
Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, senioři, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, imigranti a azylanti, etnické menšiny, osoby komerčně zneužívané, pachatelé trestné činnosti.

Poskytované služby:

Intervenční centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, terénní programy.

Laxus, z.ú., ambulantní centrum Mladá Boleslav

Web:
www.laxus.cz
E-mail:
ambulance.boleslav@laxus.cz
Telefon:
730 516 447
Adresa:
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Uživatelé nelegálních drog a alkoholu, gambleři a jejich blízcí.

Poskytované služby:

Sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým.

Linka důvěry SOS

Web:
www.linka-duvery-mb.cz
E-mail:
linka.duvery-mb@centrum.cz
Telefon:
326 741 481, 732 844 029, 722 211 599
Adresa:
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, dospělí v tíživé životní situaci – osoby v krizi.

Poskytované služby:

Telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství.

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav

Web:
www.pppsk.cz
E-mail:
mladaboleslav@pppsk.cz
Telefon:
326 731 066, 731 417 226
Adresa:
Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku od 3 do 19 let, zákonní zástupci, školy a předškolní a školská zařízení.

Poskytované služby:

Řešení výchovných a výukových problémů dětí předškolního, školního a adolescentního věku.

Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva

Web:
www.poradna-prava.cz
E-mail:
denisa.vildova@poradna.cz
Telefon:
601 310 215, 724 701 628
Adresa:
Klaudiánova 135, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi z Mladoboleslavska.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy.

Proxima Sociale o. p. s., klub ČINŽÁK

Web:
www.proximasociale.cz
E-mail:
zemlicka@proximasociale.cz
Telefon:
775 560 507, 775 610 451
Adresa:
Havlíčkova 787/45, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku 11 – 19 (22) let ohrožené rizikovými jevy a sociálním vyloučením, v nepříznivé sociální situaci (v případě zájmu pracujeme i s cílovou skupinou 22 – 26 let).

Poskytované služby:

Služby sociální prevence, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ambulantní i terénní): poskytování podpory a poradenství, kontakty s institucemi, doprovody, volnočasové vyžití.

Psychologické poradenství a psychoterapie

Web:
www.psychologkavanova.cz
E-mail:
radka.kavanova@seznam.cz
Telefon:
604 950 040
Adresa:
Starofarní 152 , 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Dospělí, děti a mládež.

Poskytované služby:

Psychologické poradenství.

Raná péče diakonie

Web:
www.rana-pece.cz
E-mail:
info@rana-pece.cz
Telefon:
235 518 392, 731 668 406
Adresa:
Vlachova 1502, 155 00 Praha 13
Cílová skupina:

Rodiny s dětmi (0-7 let) s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s opožděním psychomotorického vývoje, s poruchou autistického spektra.

Poskytované služby:

Terénní a ambulantní raná péče.

Respondeo, z. s.

Web:
www.respondeo.cz
E-mail:
info@respondeo.cz
Telefon:
606 069 094 (SPOD), 775 561 881 (IC), 731 588 632 (OP)
Adresa:
Sirotkova 1242 (bývalá budova Telecomu) , 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby ohrožené domácím násilím, oběti domácího násilí, osoby ohrožené trestnou činností, oběti trestné činnosti, rodiny s nezletilými dětmi do 18 let věku, osoby v těžké životní situaci.

Poskytované služby:

Intervenční centrum, výkon SPOD, občanské poradenství.

R – Mosty, z. s.

Web:
www.r-mosty.cz
E-mail:
azyl@r-mosty.cz
Telefon:
326 723 005, 725 319 948, Non-stop krizový telefon: 602 399 836
Adresa:
Nádražní ul. 43, 293 01 Mladá Boleslav - Čejetičky
Cílová skupina:

Matky s nezletilými dětmi a těhotné ženy, které ztratily svůj domov nebo musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví nebo života, bezpečí či důstojnosti.

Poskytované služby:

Azylový dům pro rodiče s dětmi.

Sdružení pro integraci a migraci

Web:
www.migrace.com
E-mail:
poradna@refug.cz
Telefon:
224 224 379, 603 547 450, 605 253 994
Adresa:
Baranova 33, 130 00 Praha 3
Cílová skupina:

Migranti v ČR bez rozdílu pobytu, žadatelé o mezinárodní ochranu, cizinci pobývající na základě víza, oprávnění k různým druhům pobytů, cizinci bez pobytového oprávnění, občané EU.

Poskytované služby:

Právní a sociální poradenství pro cizince.

Semiramis z.ú.

Web:
www.os-semiramis.cz
E-mail:
streetwork@os-semiramis.cz
Telefon:
724 290 697
Adresa:
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Injekční uživatelé drog, neinjekční uživatelé drog, osoby blízké uživatelům drog.

Poskytované služby:

Výměnný injekční program, testy na infekční choroby, zdravotní ošetření a první pomoc, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, základní sociální poradenství, pomoc v krizi, vzdělávací služby pro veřejnost.

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

Web:
www.poradnamb.cz
E-mail:
poradna.mb@seznam.cz
Telefon:
326 322 915, 732 365 534
Adresa:
Václava Klementa 195 , 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, rodiny, dospěli a senioři v nepříznivé životní situaci.

Poskytované služby:

Bezplatné psychosociální poradenství v oblasti: partnerských a rodinných vztahů, rozvodové problematiky, výchovné problematiky, osobnostní problematiky, oblasti náhradní rodinné péče.

Bílý kruh bezpečí, z. s.

Web:
www. bkb.cz
E-mail:
centrala.praha@bkb.cz
Telefon:
257 317 110, 116 006 Linka pomoci obětem
Adresa:
U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Cílová skupina:

Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi.

 

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, telefonická krizová intervence.

Linka bezpečí, z.s.

Web:
www.linkabezpeci.cz
E-mail:
pomoc@linkabezpeci.cz
Telefon:
116 111, rodičovská linka: 606 021 021
Adresa:
Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice
Cílová skupina:

Děti a mládež, rodiče a osoby zodpovídající za výchovu dětí.

Poskytované služby:

Bezplatné poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích i při řešení každodenních problémů, poradenství pro rodiče.

ROSA - Centrum pro ženy

Web:
www.rosa-os.cz
E-mail:
poradna@rosa.cz
Telefon:
241 432 466, 602 246 102
Adresa:
Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
Cílová skupina:

Ženy - oběti domácího násilí, oběti domácího násilí (telefonická linka).

Poskytované služby:

Azylový dům s utajenou adresou, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s.

Web:
dropin.cz
E-mail:
stredisko@dropin.cz
Telefon:
222 221 431, 222 221 124
Adresa:
Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1
Cílová skupina:

Uživatelé nelegálních drog a alkoholu, gambleři a jejich blízcí.

Poskytované služby:

Sociální a adiktologické služby lidem ohroženým v důsledků užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým.