Pohled Mladá Boleslav
 1. Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

  Pojem komunitní plánování vznikl spojením slov komunita a plánování.

  Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby a jsou citově vázání nejen k sobě navzájem, ale též k místu, kde žijí.

  Aby občané mohli uspokojovat své zájmy, potřeby a nároky musí spolupracovat s dalšími lidmi. Jejich zájmy a potřeby se mohou lišit. Lidé musí v komunitě o svých potřebách a zájmech diskutovat, informovat se o možných zdrojích pro jejich naplnění a společně hledat kompromisní řešení, která by alespoň částečně vyhovovala všem a pro nikoho nebyla prohrou.

  Slovo "plánování" zahrnuje proces, v jehož rámci se komunita chce dostat ze současné situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala občanům komunity. Plánování je cestou z místa zvaného "současnost" do místa pojmenovaného "dohodnutá budoucnost".

  Při komunitním plánování je třeba uvážit potřeby občanů, dále těch, kdo mohou tyto potřeby pomoci naplnit, i těch, kteří poskytují zdroje na naplňování potřeb komunity. V rámci tohoto procesu se setkávají důležití aktéři v komunitě a hledají společnou představu o budoucnosti své obce či města.
  převzato z www.agora-ce.cz

  Komunitní plánování – věc veřejná jde o metodu použitelnou při řešení a plánování řady oblastí. Podstata této metody spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma dotýká. V ČR je metoda komunitní plánování využívána zejména při plánování oblasti poskytování sociálních služeb.
  Citace: Metodiky pro plánování sociálních služeb MPSV. 2007

  Město Mladá Boleslav je další z řady měst, které se zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních služeb. Usnesením rady města č. 3353 byl dne 16.2. 2006 byl schválen návrh zpracovávat "Komunitní plán sociálních služeb města Mladá Boleslav" a tímto úkolem byla pověřena ředitelka příspěvkové organizace Pečovatelské služba města Mladá Boleslav paní Daniela Hailichová. Zpracovaný plán se v budoucnu stane součástí "Strategického plánu rozvoje" města Mladá Boleslav.

  Komunitní plánování je otevřený aktivní proces zjišťování potřeb, zdrojů a hledání nejlepšího řešení v oblasti sociálních služeb, v našem případě na území města Mladá Boleslav

  Co je cílem KPSS?

  • Poznat plány a představy samotných poskytovatelů sociálních služeb
  • Poznat požadavky a potřeby uživatelů – klientů, občanů v Mladé Boleslavi
  • Rozšíření a zkvalitnění poskytování sociálních služeb, snaha pomoci všem cílovým skupinám
  • Zpracování funkčního dokumentu o sociálních službách
  • Koordinace nabídky a poptávky v sociálních službách
  • Zvýšit dostupnost sociálních služeb města Mladá Boleslav
  • Maximální zapojení široké veřejnosti, respektovat názory všech
  • Cílem je rovněž dlouhodobá udržitelnost tohoto dokumentu

  Charakteristickým znakem KPSS je spolupráce zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů – klientů. Všechny tři strany mají zajištěny stejná práva a povinnosti, zejména v oblasti rozhodování o výsledcích procesu.

 2. Základní pojmy užívané v komunitním plánování

  Uživatel
  rozumí se osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci

  Poskytovatel
  rozumí se jím subjekt poskytující sociální služby při splnění podmínek stanovených zákonem.

  Zadavatel
  je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území, v našem případě Mladá Boleslav.Zadavateli jsou především obce a kraje, které tedy prostřednictvím svých zastupitelů nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb.

  Priority
  určují oblasti, témata, problémy, kterými se budeme zabývat v procesu plánování.Stanovují základní směry,které pak naplňujeme opatřeními a aktivitami.

  Opatření
  říkají, co konkrétně budeme řešit, jakým způsobem, abychom naplnily priority

  Aktivity
  popisují zcela konkrétní úkoly, které budeme muset učinit k naplnění priority,včetně toho, jak, kdo, kdy a za co.

  Pracovní skupina
  je sestavena na počátku procesu, je tvořena uživateli, zadavateli a poskytovateli a zabývá se společně určitým okruhem problémů.

  Nepříznivá sociální situace
  rozumí se jí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu,pro krizovou situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně nevyhovující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění před sociálním vyloučením. (citace zákona)

  Široká veřejnost
  rozumíme všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci.

  Sociální služba
  rozumí se jí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. (citace Metodiky pro plánování sociálních služeb MPSV 2007)

  Komunitní
  komunita je tvořena lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby a jsou citově vázáni nejen k sobě navzájem, ale též k místu, kde žijí. (citace metodiky KPSS agora-ce.cz)

 3. Typologie sociálních služeb

  Poradenství v sociální oblasti

  Tento typ poradenství poskytuje lidem v nepříznivé sociální situaci nezbytné informace, které jsou potřebné k řešení jejich tíživé situace. Rozlišujeme základní a odborné sociální poradenství.

  Základní sociální poradenství

  • Základní sociální poradenství je zpravidla zahrnuto do všech typů sociálních služeb.

  Odborné sociální poradenství

  • Odborné sociální poradenství je složeno z velkého množství specializovaných poraden - např. občanské poradny, předmanželské, manželské a rodinné poradny, sociálně-právní poradenství pro osoby v tíživé sociální situace, atd.
  • U poraden je podpora realizována prostřednictvím poskytování rad, předáváním informací o právech, povinnostech, aktivní poradenství při vyjednávání, vedení klienta k zcela samostatnému rozhodování.

  § 37 Sociální poradenství

  ( 1 ) Sociální poradenství

  • Sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
  • Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb.

  ( 2 ) Odborné sociální poradenství

  • Odborné sociální poradenstvíje poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrunuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
  • Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

  ( 3 ) Služba dále obsahuje tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  § 38 Služby sociální péče

  • Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

  § 39 Osobní asistence

  • Tento typ služby je poskytován v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a to ve stanoveném rozsahu a čase na základě aktuální potřeby.
  • Služba se zaměřuje na poskytnutí pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služba je poskytována za úplatu.

  § 40 Pečovatelská služba

  • Podstatou služby je pomoc dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních.
  • Pečovatelská služba zahrnuje pomoc při provádění běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Služby jsou poskytovány za úplatu. Ve výjimečných případech je služba poskytována bezplatně a to rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům/manželkám po účastnících odboje starších 70 let.

  § 41 Tísňová péče

  • Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
  • Služba obsahuje tyto základní činnosti:
   a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
   b) sociální poradenství,
   c) sociálně terapeutické činnosti,
   d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
   e) pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

  § 42 Průvodcovské a předčitatelské služby

  • Veškeré tyto služby jsou poskytovány zdravotně postiženým osobám, seniorům, jejich schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti.
  • Služby jsou poskytovány za úplatu.

  § 43 Podporované bydlení

  • Sociální služba, jenž je poskytovaná zdravotně postiženým osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, služba je poskytována v domácnosti osob. Obsahem služby je pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
  • Tato služba poskytovaná za úplatu, je určena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost a zároveň chtějí žít samostatně v běžném prostředí.

  § 44 Odlehčovací (respitní) služby

  • Jedná se o ambulantní nebo pobytové služby zdravotně postiženým osobám a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti.
  • Cílem poskytovaných služeb je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služby zahrnují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, ubytování, terapeutické činnosti.
  • Služby mohou mít formu návštěvní, ambulantní nebo pobytovou.
  • Veškeré služby jsou poskytovány za úplatu.

  § 45 Centra denních služeb

  • Jsou určena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy, např. v oblasti osobní péče, využití volného času, získání a udržení si pracovního místa, kontaktu s komunitou, apod.
  • Jde o kombinaci služeb poskytovaných v denním režimu v zařízení nebo v přirozeném prostředí, jejichž podstatou je aktivizace uživatelů, stabilizace či posílení jejich schopností a dovedností. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, stravu, výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovávání kontaktů se společenským prostředím.
  • Veškeré služby jsou poskytovány za úplatu.

  § 46 Denní stacionáře

  • Jedná se o specifické režimové ambulantní denní zařízení. Intenzivní strukturovaný program, který zahrnuje terapeutické, aktivizační a výchovné složky a využívá sociálního učení k rozvoji psychosociálních schopností a dovedností.
  • Služba je poskytována za úplatu.
  • Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, ubytování nebo pomoc zajištění bydlení, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů.

  § 47 Týdenní stacionáře

  • Tato specializovaná zařízení poskytují pobytové služby seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

  § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

  • Zařízení poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
  • Veškeré služby jsou poskytovány za úplatu a zahrnují pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytování stravy, ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a rovněž pomoc při prosazování práv a zájmů.

  § 49 Domovy pro seniory

  • Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
  • Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a rovněž pomoc při prosazování práv a zájmů.
  • Veškeré služby jsou poskytovány za úplatu.

  § 50 Domovy se zvláštním režimem

  • V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
  • Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
  • Veškeré služby jsou poskytovány za úplatu.

  § 51 Chráněné bydlení

  • Jedná se o dlouhodobou pobytovou službu, která je poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Tento typ bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení, osobě se poskytuje dle potřeby podpora osobního asistenta.
  • Součástí služby je poskytnutí bydlení v bytě, který pro uživatele představuje domov, je spravován poskytovatelem, je součástí běžné zástavby a uvnitř jeví všechny základní znaky běžného bytu a jeho provozu.
  • Služby jsou poskytovány za úplatu.

  § 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

  • Poskytování těchto služeb napomáhá k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob, jimž jsou poskytovány.
  • Jsou určeny zvláště osobám, které nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči, ale současně jsou natolik nesoběstační, že vyžadují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a zároveň tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí.
  • Tyto služby jsou poskytovány a zajišťovány v pobytových zařízeních sociálních služeb (služby podléhají úhradě) nebo v pobytových zdravotnických zařízeních (služby hrazeny z veřejného zdravotního pojištění).

  § 53 Služby sociální prevence

  • Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby.
  • Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

  § 54 Raná péče

  • Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí.
  • Služby zahrnují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, terapeutické činnosti.
  • Služby jsou poskytovány bezúplatně.

  § 55 Telefonická krizová intervence
  • Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm krizové intervence.

  § 56 Tlumočnické služby

  • Veškeré tyto služby jsou poskytovány zdravotně postiženým osobám, seniorům, jejich schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti.
  • Služby jsou poskytovány za úplatu.

  § 57 Azylové domy

  • Azylové domy jsou zaměřeny na poskytování přechodného ubytování lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
  • Tato služba zahrnuje poskytování stravy, ubytování, pomoc při zajištění bydlení, vzdělávací, aktivizační činnosti při hledání vlastního bydlení.
  • Náklady na pobyt v azylovém domě se hradí většinou do částky na úrovni životního minima.

  § 58 Domy na půl cesty

  • Domy na půl cesty poskytují služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  • Služby zahrnují poskytování ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, teraupetické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
  • Tyto služby jsou poskytovány zčásti za úplatu.

  § 59 Kontaktní centra

  • Služba je určena lidem, kteří jsou ohroženi závislostí na návykových látkách, žijí nedůstojným nebo rizikovým způsobem života, apod.
  • Podstatou služby je vytváření podmínek pro navázání kontaktu s těmito lidmi a hlavním cílem je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek.
  • Jedná se o stacionární formu služby, která je poskytována bezúplatně.

  § 60 Krizová pomoc

  • Jedná se o ambulantní nebo pobytovou službu na přechodnou dobu, jenž je poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života a kdy nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami.
  • Tato služba je poskytována bezúplatně a zahrnuje zajištění ubytování, poskytnutí stravy, terapeutické činnosti.
  • Pomoc je krátkodobá, zajišťována nepřetržitě a klient má v dosahu krizové lůžko.

  § 61 Nízkoprahová denní centra

  • Tato služba je určena a poskytována lidem bez přístřeší, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení, poskytnutí stravy, ale u nichž není vyžadován aktivní zájem o zajištění jejich potřeb vlastními silami.
  • V případě zájmu klienta jsou mu poskytnuty informace o souvisejících sociálních službách, s jejichž pomocí lze řešit nepříznivou sociální situaci.
  • Služby se poskytují bezúplatně.

  § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením.
  • Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálněpatologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností.
  • Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit.
  • Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci.
  • Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.
  • Služba se poskytuje bezúplatně.

  § 63 Noclehárny

  • Zajišťují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.
  • Služba zahrnuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajištění stravy, ubytování, poradenství a zprostředkování informací.
  • Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.

  § 64 Služby následné péče a doléčovací

  • Ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislých na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují.
  • Služba zahrnuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů, je rovněž poskytována bezúplatně.

  § 65 Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

  • Tento typ ambulantních služeb je poskytován rodině s dítětem, u kterého existují reálná rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.
  • Poskytované služby zahrnují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, terapeutické činnosti, apod.
  • Služby jsou zpravidla poskytovány zdarma.

  § 66 Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

  Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontatku se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při upltňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  § 67 Sociálně terapeutické dílny

  • Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.
  • Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

  § 68 Terapeutické komunity

  • Tento druh komunit poskytuje režimové pobytové služby na střednědobé až dlouhodobé omezené časové období pro osoby závislé na návykových látkách, kteří prošli detoxikací, dále také pro osoby s chronickou psychickou poruchou, kteří jeví zájem o začlenění do běžného života.
  • Poskytované služby zahrnují: poskytnutí stravy, ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a rovněž pomoc při prosazování práv a zájmů.
  • Veškeré služby jsou poskytovány za úplatu.

  § 69 Terénní programy (streetwork)

  • Jedná se o nízkoprahové pomáhající aktivity probíhající v terénu, mimo instituce a zařízení. Služby jsou poskytovány osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života - problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny.
  • Služby mají za cíl tyto osoby vyhledávat, snížit sociální i zdravotní rizika, který těmto osobám jejich způsob života přináší a poskytnout informace nebo zprostředkovávat návazné a následné služby související s možností řešení jejich situace.

  § 70 Sociální rehabilitace

  • Soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností zdravotně postižené osoby směřující k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v co nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.
  • Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Tento proces je integrální součástí poskytování sociálních služeb.
 4. Projekt 2014 - 2018 - Komunitní plánování sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav

  Cíl a místo realizace projektu

  Hlavním cílem projektu je realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území města Mladá Boleslav, a to formou aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb s důrazem na vyhodnocení plnění a efektivity platného plánu a k rozšíření metody na nové cílové skupiny. Současně podporuje i spolupráci v rámci spádového území města pro zefektivnění poskytování sociálních služeb. Jedná se o projekt na období 20ti měsíců, který schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a jehož realizace začala 01.09.2012.

  Partneři projektu

  Realizátorem projektu je statutární město Mladá Boleslav, partnerem projektu je Centrum pro komunitní práci střední Čechy, které v rámci projektu působí jako metodik celého procesu.

  Cílové skupiny

  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodina, děti a mládež
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením a nacházející se v nepříznivé situaci

  K realizaci hlavních cílů projektu směřují následující klíčové aktivity:

  • Zajištění koordinace a řízení projektu
  • Zpracování analytické části I.
  • Zpracování analytické části II. – analýzy vytipovaných cílových skupin
  • Podpora partnerství v rámci celého území
  • Zpracování dokumentu KPSS MB
  • Realizace workshopů vedoucích ke zkvalitnění procesu
  • Zpracování tištěného katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb
  • Zapojení uživatelů sociálních služeb

  Pracovní skupiny

  • Pracovní skupina je skupina osob se zájmem o sociální služby a je sestavena jak z uživatelů sociálních služeb, tak ze zadavatelů, ve většině případů se jedná o vedoucí pracovníky odboru sociálních věcí magistrátu Mladá Boleslav, tak z řad poskytovatelů sociálních služeb.
  • Pracovní skupiny se pravidelně scházejí, minimálně 1x měsíčně a doposud navštívili všechna zařízení poskytující sociální služby v Mladé Boleslavi a získali zejména přehled, informace a kontakty.

  V rámci projektu

  Byla usnesením č. 2824 ze dne 30. srpna 2012 Radou města Mladá Boleslav schválena „Smlouva o partnerství“ mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Centrem pro komunitní práci střední Čechy.

  Dne 11.10.2012 byl Radě města předložen Návrh na složení řídící skupiny pro práci na Projektu „Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018“

 5. Dokumenty k Projektu Komunitní plánování 2014 - 2018

  Komunitní plán sociálních služeb 2014 - 2018

  Přílohy k dokumentu

  Priority

Aktuální informace k projektu

Projekt 2006 - 2007 - KPSS statutárního města Ml. Boleslav (Archív)