Pohled Mladá Boleslav

Od roku 2020 města Mladá Boleslav realizuje projekt s názvem Podpora profesionální realizace sociální práce na Mladoboleslavsku, který je financován Evropským sociálním fondem. Cílem je řešení problému bezdomovectví na území města Mladá Boleslav prostřednictvím rozvoje služeb, odborného poradenství a zejména odborné podpory poskytované formou individuální terénní sociální práce.

Klienty projektu jsou tedy především bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování. Pracovníci terénního sociálního týmu na území Mladé Boleslavi a okolí zajíždějí 2x týdně prostřednictvím speciálně vybaveného automobilu ve stejném čase na předem stanovená místa. Ta klienti navštěvují a zde dochází také k realizaci terénní sociální práce s klienty zaměřené především na jejich motivaci ke zpětnému začlenění do společnosti a informovanosti o možnostech řešení jejich situace.
 
 
„V rámci činnosti terénního soc. týmu je poskytována potravinová pomoc, základní hygienické potřeby a zdravotnický materiál, příp. poskytnuta pomoc při základním zdravotnickém sebeošetření. Dále se tým věnuje depistáži, osoby bez domova vyhledává ve spolupráci se střediskem Naděje, odborem sociálních věcí, či ve spolupráci s dalšími odbory Magistrátu města Mladé Boleslavi, Městskou policií, Policií ČR, reaguje i na podněty občanů. V rámci depistáže poskytuje osobám sociální poradenství a směřuje je ke změně jejich situace," uvedla náměstkyně primátora pro sociální oblast Miroslava Kašpárková.
 


Od začátku projektu v roce 2020 vyhledalo pomoc terénního mobilního týmu jednorázově nebo opakovaně 256 osob a pracovníci mobilního terénního týmu se věnovali klientům již přes tisíc hodin. „Chtěla bych všem, kteří se na této práci podílejí, velmi poděkovat a vyjádřit spokojenost s tím, jak mobilní sociální tým v Mladé Boleslavi funguje,“ dodala náměstkyně Kašpárková.
  01.06.2022