Pohled Mladá Boleslav

Posledním dnem roku 2022 skončil projekt „Podpora profesionální realizace sociální práce na Mladoboleslavsku“. Za dobu jeho trvání bylo poskytnuto 2704 poradenských konzultací, 2642 kontaktů potravinové pomoci a 986 kontaktů materiální pomoci. Za rok 2022 bylo vykázáno celkem 810,5 hodin přímé práce s klienty terénu. Výsledné ukazatele svědčí o potřebnosti a prospěšnosti služby terénní sociální práce v Mladé Boleslavi. Proto bude odbor sociálních věcí v této práci nadále pokračovat i po skončení projektu.

Cílem projektu bylo zpomalení či zastavení trendu meziročního nárůstu počtu osob bez přístřeší a minimalizace rizik plynoucích z bezdomovectví poskytováním sociální a zdravotní pomoci lidem bez přístřeší, kteří se pohybují na území statutárního města Mladá Boleslav a v okolních obcích spadajících do území IPRÚ MB. Za tímto účelem byl městem Mladá Boleslav zřízen tzv. mobilní sociální tým, který se na území města Mladá Boleslav a v jeho okolí pohybuje prostřednictvím speciálně vybaveného automobilu. Ten je v určité době přistaven na konkrétní, předem stanovené a zpravidla neměnné místo, na kterém následně dochází k realizaci terénních sociálních služeb s klienty. Snahou je aktivní zachycení nových bezdomovců co nejdříve a pokusit se jim pomoci navrátit do společnosti, než si na život na ulici zvyknou a adaptují se na něj. Výběr místa je zpravidla pracovníky mobilního sociálního týmu vybírán tak, aby toto místo bylo pro osoby bez přístřeší dostupné.

Pracovní tým je složen ze dvou pracovníků, kteří mají přehled o těchto osobách, jejich potřebách. Sociální pracovníci působí v přímé terénní práci, upraveným a označeným vozidlem jezdí dvakrát týdně ve stanovený čas na pevná stanoviště. Zde je běžně kontaktuje 15 – 30 osob bez domova. Tým spolupracuje se střediskem Naděje, odborem sociálních věcí, či ve spolupráci s dalšími odbory Magistrátu města Mladé Boleslavi, Městskou policií, Policií ČR, reaguje i na podněty občanů.

Náplní práce je zejména zprostředkovávání sociálního poradenství, pomoc řešit situaci těchto osob, zejména finanční gramotnost, dávky hmotné nouze, pobyty v noclehárně, azylové bydlení, nebo řešení oblasti zaměstnání. Mobilní kancelář vozidla je standardně vybavena pro přístup k informacím potřebných pro práci s klienty. Mobilní sociální tým kromě poradenství v případě potřeby zajišťuje a poskytuje potravinovou pomoc, základní hygienické potřeby a zdravotnický materiál k základnímu zdravotnickému ošetření.

Projekt „Podpora profesionální sociální práce na Mladoboleslavsku“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014383 byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Mladá Boleslav.

  02.01.2023