Pohled Mladá Boleslav

Komunitní plánování sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav

2006 - 2007 | Informace k projektu a dokumenty související

 1. O projektu

  V dubnu 2006 zahájilo Statutární město Mladá Boleslav proces komunitního plánování sociálních služeb. Stalo se tak dalším městem, které považovalo za nutné zmapovat, poznat a zprůhlednit systém sociálních služeb na svém území. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu - podpora sociální integrace ve Středočeském kraji a byl realizován ve spolupráci s občanským sdružením Agora Central Europe Praha.

  Výstupem projektu se stal v roce 2008 Komunitní plán sociálních služeb města Mladá Boleslav na období 2008-2010. Zpracovaný plán je součástí "Strategického plánu rozvoje města Mladá Boleslav.“ Dalším z výstupů komunitního plánování je i Katalog sociálních služeb a služeb souvisejících.

  Projekt: č. 4160

  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu: „Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji“.

  • Datum zahájení realizace akce: 7.dubna 2006
  • Datum ukončení projektu: 31.května 2008

  Finanční rámec akce na celkové období:

  • Celkové náklady akce 1 558 518,00 Kč
  • Na poskytnutí finanční pomoci nebyl právní nárok. Pomoc byla konečnému uživateli poskytnuta pouze a jen tehdy, pokud tento dodržel veškeré podmínky a povinnosti vyplývající mu ze smlouvy a z Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU a z rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje o účasti krajského rozpočtu.

  Fáze projektu a jeho realizace

  V projektu jsme již uskutečnili:

  • získání politické podpory města Mladá Boleslav - únor 2006
  • zpracovatelem KPSS se stává Pečovatelská služba města MB na základě sepsání partnerské smlouvy
  • získání grantu a podepsání smlouvy o financování akce grantového schématu Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji Společného regionálního operačního programu 7.4. 2007 – 31.5. 2008
  • sestavení pracovních skupin
  • Výběr o.s. Agora – Ce Praha, které provázelo procesem KPSS v Mladé Boleslavi.
  • proškolení všech zájemců o KPSS
  • mapování organizací poskytujících sociální služby v Mladé Boleslavi
  • SWOT analýza 16.ledna 2007
  • sestavení dotazníků pro poskytovatele, distribuce a následná analýza, únor 2007
  • sestavení dotazníků pro uživatele, distribuce, následná analýza - březen 2007
  • 1. veřejné setkání se uskutečnilo 17.dubna 2007 KS Svět
  • Byly vytvořeny vize pro jednotlivé skupiny
  • Podařilo se vytvořit a zprovoznit vlastní webové stránky www.komunitniplanovani.psmb.cz,
   ke spuštění došlo v červnu 2007
  • Všechny pracovní skupiny určily priority v sociální oblasti a rozpracovaly opatření a aktivity
  • 28.11 2007 proběhlo 2. veřejné setkání, kde byly zveřejněny zejména priority a byla dána možnost občanům města, aby stanovené priority připomínkovali u kulatých stolů.
  • Na veřejném setkání proběhla prezentace Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících Statutárního města Mladá Boleslavv nákladu 4300 ks. Byla uvedena distribuční místa v Mladé Boleslavi. V současné době je Katalog zcela rozebrán a je k dispozici v elektronické podobě na www.komunitniplanovani.psmb.cz. (říjen 2008)
  • Připomínky z veřejného setkání vedoucí skupin zapracovali do priorit a tabulky byly umístěny
   na webové stránky. Občané stále měli možnost připomínkovat vzniklé priority v sociální oblasti.
  • Katalog byl umístěn též na webových stránkách – únor 2008
  • Byl sestaven text komunitního plánu sociálních služeb – leden 2008
  • 25.února 2008 plán schválila řídící skupina.
  • K tisku komunitní plán sociálních služeb graficky upravila o.s. Agora – Ce Praha.
  • S plánem byla seznámena sociální komise Magistrátu.
  • Komunitní plán byl předložen ke schválení radě, která jej schválila a následně došlo 20. března 2008 k jeho schválení Zastupitelstvem města Mladá Boleslav.
  • Dokument se stal součástí Strategického plánu rozvoje města Mladá Boleslav a bude podkladem pro vytvoření efektivního plánování a zkvalitňování potřebných sociálních služeb. Podporovány by měly být i služby související.
  • Komunitní plán sociálních služeb je k dispozici na webových stránkách, dále dokument obdrželi všichni poskytovatelé sociálních služeb, rada a zastupitelstvo města Mladá Boleslav. V tištěné podobě je k dispozici u náměstka primátora J. Polívky, u vedoucí odboru sociálních věcí JUDr. V. Horákové, u ředitelky zpracovatelské organizace D. Hailichové, u koordinátorky KPSS N. Wolfové.
  • Projekt byl ukončen 31. května 2008, závěrečná monitorovací zpráva byla předložena odboru evropské integrace Středočeského kraje a byla podána žádost o platbu.
  • Dne 9. července 2008 proběhla kontrola projektu KPSS Statutárního města Mladá Boleslav oddělením evropské integrace Středočeského kraje Praha a nebyly shledány žádné nedostatky.
  • Dne 25. září 2008 bylo vyhověno žádosti o proplacení nákladů dvouletého projektu "Komunitní plán sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav" a byla proplacena celkově částka
   1 178 520,- Kč
   .
  • Usnesením RM č. 2555 z 18.9.2008 byla od 1.10.2008 schválena delimitace paní Naděždy Wolfové s celou její pracovní náplní z Pečovatelské služby města Mladá Boleslav na odbor sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav. Paní Naďa Wolfová vykonává činnost koordinátora komunitního plánování sociálních služeb a zajišťování kulturního a společenského vyžití seniorů.
  • Pracovní a řídící skupiny budou nadále spolupracovat a postupně by mělo docházet k naplňování a realizaci stanovených priorit v jednotlivých oblastech.
 2. Priority v sociální sféře

  Pracovní skupiny, které se podílejí na zpracování "Komunitního plánu sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav", vytvořily priority v sociální sféře. Priority určují oblasti, témata, problémy, kterými je třeba se zabývat, řešit je v procesu plánování a hlavně se snažit o jejich naplnění a realizaci.

  Předkládáme priority, které vzešly z práce pracovních skupin:

  K vytvoření priorit ve městě Mladá Boleslav posloužilo několik desítek setkání v pracovních skupinách, kde došlo k dialogu, jak ze strany zadavatelů (magistrát), tak zástupců poskytovatelů sociálních služeb i zástupů veřejnosti, občanů.

  Výsledkem jsou právě stanovené priority. Dále byla využita SWOT analýza, na kterou se dostavilo 80 zástupců všech organizací a veřejnost a mohli se vyjádřit, co chybí ve městě pro zlepšení života, zejména v sociálních službách. Byly využity i výstupy z prvního veřejného setkání k sociálním službách.

  Cenné poznatky byly získány i z analýzy samotných poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících.

  Kvalitním podkladem pro stanovení priorit byla i rozsáhlá dotazníková akce s návratností 63 %, kde občané Mladé Boleslavi mohli vyjádřit své připomínky, náměty opět k sociálním službám.

  Všechny výsledky jsou zpracovány v analýzách, které najdete na těchto stránkách v sekci dokumenty.


  Ke všem prioritám je možno se vyjádřit

  • písemnou formou na adresu:
   koordinátor kpss Alena Hnízdová, Magistrát města Mladá Boleslav
   odbor sociálních věcí, kancelář č.29, Komenského 61, 293 01 Mladá Boleslav
  • e-mailem: hnizdova@mb-net.cz
  • telefonicky: 326 716 128
  • nebo osobně v kanceláři na výše uvedené adrese

  Pracovní skupiny uvítají každý zajímavý podnět ze strany občanů Mladé Boleslavi.

 3. Dokumenty k projektu

  • MONITOROVACÍ ZPRÁVA za období 1.6. 2010 – 30. 4. 2011
   O zajištění udržitelnosti akce - Společný regionální operační program
  • Veřejné setkání Ml. Boleslav
   Více než 80 občanů Mladé Boleslavi přišlo na veřejné setkání v rámci přípravy komunitního plánu sociálních služeb diskutovat o problémech města a budoucnosti sociálních služeb v Mladé Boleslavi.
  • Řídící skupina 28.1. 2008
   Aktuální složení a poslání řídící skupiny
  • SWOT analýza 16.1. 2007 na téma sociální služby
   Komplexní metoda vyhodnocení, jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 základních skupin...
  • Analýza poskytovatelů sociálních služeb
   Na základě průzkumu organizací poskytujících sociální služby uskutečněného v únoru 2007 byla vypracována podrobná analýza poskytovatelů sociálních služeb. Tento dokument je jedním z podkladů pro další práci pracovních skupin při tvorbě KPSS v Mladé Boleslavi.
  • Analýza potřeb vybraných cílových skupin uživatelů sociálních služeb v Ml. Boleslavi
   na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociální služeb uskutečněného v březnu 2007.
   Dalším krokem v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Mladá Boleslav byla analýza potřeb uživatelů sociálních služeb. Tento dokument se zabývá analýzou potřeb uživatelů pouze z cílových skupin seniorů, osob se zdravotním postižením a rodin s dětmi a mládeže.
  • Analýza potřeb cílové skupiny "Osoby v krizi, národnostní menšiny, osoby ohrožené závislostí" v Ml. Boleslavi
   na základě sběru dat uskutečněného v dubnu 2007.
   Pracovní skupina zaměřená na cílové skupiny „osoby v krizi, národnostní menšiny, osoby ohrožené závislostí“ se na svých jednáních v průběhu března shodla na potřebě vytvoření analytických podkladů mapujících potřeby, problémy a možná řešení u osob daných cílových skupin.

28.7. 2009 | Schválené dokumenty Radou kraje pro plánování rozvoje soc.služeb

TENTO PROJEKT 3/4160 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Komunitní plánování sociálních služeb Statutárního města Ml. Boleslav